મનપસંદ ઉમેરો
 
મનપસંદ દૂર

કૉલમ ઉપરાંત કાર્યપત્રકો

કૉલમ ઉપરાંત કાર્યપત્રકો તમે બે નંબરો (રકમ) ને ઉમેરી રહ્યા ગણતરી, કૉલમ ઉપરાંત પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને અને કૉલમ ઉપરાંત એક કાર્યપત્રક વિચાર પરવાનગી આપે છે.

બે નંબરો દાખલ

વત્તા