મનપસંદ ઉમેરો
 
મનપસંદ દૂર

સંખ્યા ઉમેરવી, શીખવું

કૉલમ એડિશન કેલ્ક્યુલેટર તમે બે નંબરો (રકમ) ને ઉમેરી રહ્યા ગણતરી, કૉલમ ઉપરાંત પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને અને કૉલમ ઉપરાંત એક કાર્યપત્રક વિચાર પરવાનગી આપે છે.

બે નંબરો દાખલ

વત્તા