મનપસંદ ઉમેરો
 
મનપસંદ દૂર

સંખ્યા વિભાજન, શિક્ષણ

કૉલમ ડિવિઝન કેલ્ક્યુલેટર તમે બે નંબરો (આંક) વિભાજન ગણતરી, કૉલમ ડિવિઝન પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને અને કૉલમ ડિવિઝન એક કાર્યપત્રક વિચાર પરવાનગી આપે છે.

બે નંબરો, ડિવિડન્ડ અને વિભાજક દાખલ કરો.

એ ના વડે ભાગ પાડો