મનપસંદ ઉમેરો
 
મનપસંદ દૂર

વજન લુઝ કેલ્ક્યુલેટર

વજન લુઝ કેલ્ક્યુલેટર તમે દિવસ દીઠ તમે તમારા ખોરાકમાંથી દૂર જો તમે વજન ગુમાવી માંગો છો જરૂર કેલરી જથ્થો ગણતરી માટે પરવાનગી આપે છે.

વજન નુકશાન વજન ગેઇન માટે કેલરી ગણતરી માટે તમારા પરિમાણો દાખલ

સેક્સ:
ઉંમર: વર્ષ
ઊંચાઈ:
 
વજન:    
ચરબી ટકાવારી %
આ પરિમાણ વૈકલ્પિક છે, દાખલ ન કરો જો તમે ખબર નથી.
તમારા સરેરાશ દૈનિક પ્રવૃત્તિ:
તમે ઇચ્છા:
ઉપર    
સમયગાળા માટે: