મનપસંદ ઉમેરો
 
મનપસંદ દૂર

Nth રુટ કેલ્ક્યુલેટર

Nth રુટ કેલ્ક્યુલેટર તમે ચોરસ, સમઘન અને કોઈપણ nth રુટ અથવા કોઈપણ નંબર આમૂલ ગણતરી માટે મદદ કરશે. રુટ ડિગ્રી (એન), નંબર (એક્સ) દાખલ કરો અને ગણતરી બટન દબાવો.
Nth રુટ કેલ્ક્યુલેટર

રુટ ડિગ્રી અને નંબર દાખલ કરો

ડિગ્રી ª:
એક્સ રુટ: