મનપસંદ ઉમેરો
 
મનપસંદ દૂર

ન્યૂટનના ગતિ કેલ્ક્યુલેટર બીજા નિયમ

ન્યુટન ગતિ કેલ્ક્યુલેટર બીજા નિયમ તમે ન્યુટન ગતિ બીજા નિયમ ઉપયોગ કરીને બળ, માસ અને પદાર્થ પ્રવેગક ગણતરી માટે પરવાનગી આપે છે.

ન્યૂટનના બીજા નિયમ દ્વારા ગણતરી

માસ (એમ): કિલો ગ્રામ
પ્રવેગક (એક): એમ / એસ 2

ન્યૂટનના બીજા નિયમ જણાવે છે કે એક પદાર્થ પ્રવેગક સીધા પદાર્થ પર લાગુ બાહ્ય દળો વેક્ટર રકમ પ્રમાણમાં, અને વ્યસ્ત માસ પદાર્થો પ્રમાણમાં હોય છે.