મનપસંદ ઉમેરો
 
મનપસંદ દૂર

મિડપોઇન્ટ સૂત્ર કેલ્ક્યુલેટર

મિડપોઇન્ટ સૂત્ર કેલ્ક્યુલેટર તેમના કોઓર્ડિનેટ્સ ઉપયોગ કરીને, તમે બે પરિમાણો બે પોઈન્ટ વચ્ચે રેખાખંડ મિડપોઇન્ટ ગણતરી માટે પરવાનગી આપે છે.

રેખાખંડ A અને B કોઓર્ડિનેટ્સ ના અંતિમ બિંદુ દાખલ

પોઇન્ટ (એકસ 1, y1): ( , )
બિંદુ બી (એકસ 2, y2): ( , )
રેખાખંડ મિડપોઇન્ટ એમ શોધવામાં બિંદુઓના એક (એકસએ, યા) અને બી (એકસ 2, y2) સાથે ફોર્મ્યુલા:
રેખાખંડ મિડપોઇન્ટ