મનપસંદ ઉમેરો
 
મનપસંદ દૂર

ઘનમૂળ કેલ્ક્યુલેટર

ઘનમૂળ કેલ્ક્યુલેટર તમે સમઘન રુટ (3 ડિગ્રી રુટ) અથવા કોઈપણ નંબર આમૂલ ગણતરી માટે મદદ કરશે. નંબર દાખલ કરો અને ગણતરી બટન દબાવો.
ઘનમૂળ કેલ્ક્યુલેટર

થી ઘનમૂળ