મનપસંદ ઉમેરો
 
મનપસંદ દૂર

એક પત્તાંની ચોપડી પરિમિતિ, પરિમિતિ સૂત્ર કેલ્ક્યુલેટર

એક પત્તાંની ચોપડી પરિમિતિ, પરિમિતિ સૂત્ર કેલ્ક્યુલેટર, તમે પત્તાંની ચોપડી ના પરિમિતિ શોધવા માટે પરવાનગી આપે સૂત્ર દ્વારા પત્તાંની ચોપડી બાજુ લંબાઈ મદદથી.
સાઇડ:

એક પત્તાંની ચોપડી પરિમિતિ

પત્તાંની ચોપડી બધા જેની ચાર બાજુઓ સમાન લંબાઈ ધરાવે છે એક સરળ ચતુર્ભુજ છે.
એક પત્તાંની ચોપડી પરિમિતિ માટે ફોર્મ્યુલા: P = 4a,
જ્યાં - એક પત્તાંની ચોપડી બાજુ