મનપસંદ ઉમેરો
 
મનપસંદ દૂર

એક ચોરસ પરિમિતિ, પરિમિતિ સૂત્ર કેલ્ક્યુલેટર

એક ચોરસ પરિમિતિ, પરિમિતિ સૂત્ર કેલ્ક્યુલેટર તમે એક ચોરસ ની પરિમિતિ શોધવા માટે, સૂત્રો દ્વારા, ચોરસ બાજુ લંબાઈ મદદથી પરવાનગી આપે છે.
સાઇડ:

એક ક્વાડ્રેટ પરિમિતિ

સ્ક્વેર સમાન બાજુઓ અને ખૂણા સાથે અધિકાર ચતુષ્કોણ છે.
એક ચોરસ ની પરિમિતિ માટે ફોર્મ્યુલા: P = 4a,
જ્યાં - એક ક્વાડ્રેટ બાજુ