મનપસંદ ઉમેરો
 
મનપસંદ દૂર

એક ચોરસ, ચોરસ વિસ્તાર સૂત્ર કેલ્ક્યુલેટર વિસ્તાર

એક ચોરસ, ચોરસ વિસ્તાર સૂત્ર કેલ્ક્યુલેટર વિસ્તાર, સૂત્રો દ્વારા, ચોરસ બાજુઓ અથવા કર્ણ લંબાઈ મદદથી તમે એક ચોરસ વિસ્તાર શોધવા માટે પરવાનગી આપે છે.

એક ચોરસ વિસ્તાર ગણતરી પદ્ધતિ:

સાઇડ:

એક ક્વાડ્રેટ વિસ્તાર

સ્ક્વેર સમાન બાજુઓ અને ખૂણા સાથે અધિકાર ચતુષ્કોણ છે.
એક ચોરસ વિસ્તાર માટે ફોર્મ્યુલા બાજુ દ્વારા સ્ક્વેર વિસ્તાર, કર્ણ ચોરસ વિસ્તાર
જ્યાં - એક ચોરસ, ડી બાજુ - કર્ણ