મનપસંદ ઉમેરો
 
મનપસંદ દૂર

દબાણ માસ પ્રવેગક વ્યાખ્યા કેલ્ક્યુલેટર

ફોર્સ સામૂહિક પ્રવેગક વ્યાખ્યા કેલ્ક્યુલેટર તમે બળ, માસ, એક પદાર્થ પ્રવેગક, અને દરેક અન્ય તેમના પરાધીનતા જેમ કે શારીરિક જથ્થામાં ગણતરી માટે પરવાનગી આપે છે.

ગણતરી બળ, માસ અથવા પ્રવેગક?

     
માસ (એમ): કિલો ગ્રામ
પ્રવેગક (એક): એમ / એસ 2
ફોર્સ — પ્રભાવ શરીરના ગતિ બદલી અથવા સ્થિર શરીરમાં ગતિ અથવા તણાવ પેદા કરવા પ્રવૃત્ત છે. F = m * એક - ફોર્સ શરીર અને તેના પ્રવેગક સમૂહ ગુણાકાર દ્વારા ગણતરી કરવામાં આવે છે.