મનપસંદ ઉમેરો
 
મનપસંદ દૂર

બે પોઇન્ટ કેલ્ક્યુલેટર વચ્ચે અંતર

બે પોઇન્ટ કેલ્ક્યુલેટર વચ્ચે અંતર તેમના કોઓર્ડિનેટ્સ ઉપયોગ કરીને, તમે બે પરિમાણો બે પોઈન્ટ વચ્ચે અંતર ગણતરી માટે પરવાનગી આપે છે.

પોઇન્ટ અને બી કોઓર્ડિનેટ્સ દાખલ

પોઇન્ટ (એકસ 1, y1): ( , )
બિંદુ બી (એકસ 2, y2): ( , )
બે પોઇન્ટ (એકસ 1, y1) અને બી (એકસ 2, y2) વચ્ચે અંતર શોધવા માટે ફોર્મ્યુલા:
બે બિન્દુઓ વચ્ચેનું અંતર