મનપસંદ ઉમેરો
 
મનપસંદ દૂર

પ્રવેગક સૂત્ર કેલ્ક્યુલેટર

પ્રવેગક સૂત્ર કેલ્ક્યુલેટર તમે સમય પર વેગ ફેરફાર મૂવિંગ પદાર્થ ની પ્રવેગ ગણતરી માટે પરવાનગી આપે છે.

ગણત્રી પ્રવેગક, વેગ અથવા સમય

પ્રારંભિક વેગ (V0):
અંતિમ વેગ (V1):
સમય (T):
પ્રવેગક, વેક્ટર જથ્થો છે એક પદાર્થ વેગ માં ફેરફારના દર છે.
પ્રવેગક સૂત્રજ્યાં V0, V1 - પ્રારંભિક અને અંતિમ વેગ, ટી - ખસેડવાની સમય